1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Menghormati Isteri, Menghormati Suami, Menghormati Tuhan

bp7_2_b

Masing-masing Mempunyai Tanggung Jawab Pribadi

[AkhirZaman.org] Kedua mempelai dipersatukan kepentingan mereka dalam kehidupan akan mempunyai sifat-sifat yang nyata dan kewajiban tersendiri.  Masing-masing mempunyai tugas kewajiban sediri-sendiri namun wanita tidak boleh dinilai tugasnya seperti hewan yang menanggung beban.  Sang istri menyamarakkan lingkungan keluarga, sebagai seorang isrti bijaksana menjadi teman kepada suami.  Pada setiap langkah dia harus bertanya, "Apakah ini ukuran kewanitaan yang benar?" dan,  "Bagaimana caranya menjadikan pengaruh saya sama seperti pengaruh Kristus di dalam rumah tangga?"  Biarlah suami menunjukkan penghargaannya terhadap tugas kewajiban si istri.1

Sang istri harus menghormati suaminya. Suaminya harus mengasihi dan mencintai istri; sebagaimana sumpah perkawinan yang mengikat mereka menjadi satu, demikianlah iman mereka kepada Kristus harus menjadikan mereka satu di dalam Dia.  Adakah sesuatu yang lebih berkenan kepada Allah daripada melihat orang-orang untuk belajar dari Yesus dan semakin bertambah penuh dengan Roh-Nya? 2

Engkau sekarang mempunyai tugas kewajiban yang harus dilaksanakan, tugas yang tidak ada sebelum kawin.  "Oleh sebab itu...berlakulah manis budi, kemurahan hati, sebagaimana Kristus telah mengasihi kita."  Pelajarilah dengan teliti petunjuk yang berikut ini:  "Hai segala istri, hendaklah kamu tunduk kepada suamimu seperti kepada Tuhan.  Karena suami itu kepala kepada istrinya seperti Almasih pun kepala jemaat....Seperti jemaat itu tunduk kepada Kristus, demikianlah hendaknya segala istri tunduk kepada suaminya dalam segala hal.  Hai segala suami, kasihilah istrimu, seperti Kristus pun mengasihi akan jemaat dan telah diserahkannya diri-Nya baginya. 3

Petunjuk Allah kepada Hawa

Kepada Hawa telah diberitahukan tentang dukacita dan sakit yang harus dideritanya sejak waktu itu.  Maka firman Tuhan, "Namun engkau akan birahi kepada suami dan ia akan berkuasa atasmu."  Pada waktu penciptaan, Allah telah mengangkat Hawa sederajat dengan Adam.  Sekiranya mereka tetap menurut kepada Allah, sesuai perbuatannya dengan hukum cinta-Nya yang besar itu, sudah tentu mereka akan selamanya rukun terhadap satu dengan yang lain; tetapi dosa telah mengakibatkan percekcokan, dan sekarang persatuan dan kerukunan hanya dapat dipelihara oleh penyerahan yang satu terhadap yang lain. Hawalah yang terlebih dahulu melanggar; dan dia telah jatuh ke dalam penggodaan oleh memisahkan diri dari temannya, bertentangan dengan petunjuk Ilahi. Oleh bujukannyalah sehingga Adam berdosa, maka sekarang ia ditempatkan di bawah perintah suaminya.  Kalau sekiranya prinsip-prinsip yang dilarang dalam hukum Allah itu dihargakan oleh manusia yang jatuh dalam dosa itu, walaupun hukum itu bertumbuh sebagai akibat dosa ternyata akan menjadi berkat kepada mereka; tetapi disalah-gunakan oleh suami kekuasaan yang diberikan kepadanya, sehingga terlalu sering nasib wanita itu terlalu pahit, dan menjadikan hidupnya menjadi beban yang berat.  Hawa telah memperoleh kebahagiaan yang sempurnya hidup bersama suaminya di Eden; tetapi seperti Hawa modern yang selalu gelisah, ia telah terbujuk oleh pengharapan hendak masuk kedalam suasana yang lebih tinggi daripada yang ditentukan Allah baginya.  Dalam usahanya hendak naik lebih tinggi di atas kedudukannya yang semula, dia jatuh lebih rendah naik daripada itu.  Suatu akibat yang sama akan dicapai oleh semua orang yang tidak mau memikul dengan gembira segala kewajiban hidupnya setuju rencana Allah. 4

Istri Patuh; Suami Mengasihi

 

Sering timbul pertanyaan, "Apakah seorang istri tidak mempunyai kemauannya sendiri?"  Alkitab menjelaskan dengan tegas bahwa suami itulah kepala rumah tangga.  "Hai segala istri, hendaklah kamu tunduk kepada suamimu."  Kalau nasihat ini berakhir di situ, kita boleh mengatakan bahwa kedudukan si istri bukanlah suatu dedudukan yang dikehendaki; itu adalah satu kedudukan yang sangat berat dan dalam banyak hal menyusahkan, dan adalah lebih baik kalau perkawinan itu sedikit saja.  Banyak suami berhenti pada perkataan, "Hai segala istri, hendaklah kamu tunduk," tetapi kita akan membaca kesimpulan nasihat itu, yang berbunyi, "Seperti kepada Tuhan."

Allah menuntut istri senantiasa taat dan memuliakan Allah. Penurutan yang saksama dilakukan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang telah menebus dia sebagai anak-Nya sendiri dengan nilai nyawa-Nya yang tidak terduga itu.  Allah telah memberikan kepadanya suatu hati nurani, yang tidak boleh dilanggarnya tanpa hukuman.  Kepribadiannya tidak boleh dilebur ke dalam kepribadian suaminya dalam segala hal, apabila dia mengetahui dengan melakukan yang demikian, bencana akan datang kepada tubuh dan rohnya, yang telah ditebus dari perhambaan Setan.  Ada Seorang yang berdiri lebih tinggi daripada suami bagi sang istri; yaitu Penebusnya, dan penyerahannya kepada suaminya harus diberikan sebagaimana petunjuk yang diberikan Tuhan; "seperti kepada Tuhan." Apabila para suami menuntut ketaatan yang saksama dari para istrinya dengan mengatakan bahwa wanita tidak mempunyai suara atau kehendak dalam keluarga, tetapi harus tunduk sama sekali, mereka menempatkan istrinya dalam satu kedudukan yang bertentangan dengan Kitab Suci.  Dalam menafsirkan Kitab Suci dengan cara demikian ini, mereka memperkosa tujuan dari peraturan perkawinan. Tafsiran itu diadakan mereka hanya untuk menjalankan perintah sewenang-wenang, yang bukan menjadi hal mereka.  Tetapi kita membaca lebih jauh, "Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia."  Apakah yang menyebabkan suami kasar terhadap istrinya?  Kalau suami telah menemukan dia berdosa dan penuh dengan kesalahan, kepahitan hati tidak akan menyembuhkan kejahatan itu. 5 

Istri Taat kalau Suami Taat kepada Kristus

Dalam hubungan Tuhan Yesus dengan jemaat-Nya belum digambarkan dengan sempurna oleh banyak suami dalam hubungan mereka kepada istrinya, karena mereka tidak memelihara jalan Tuhan.  Mereka menyatakan bahwa istrinya harus taat kepada mereka di dalam segala perkara.  Tetapi bukanlah maksud Allah supaya suami yang memerintah sebagai kepala rumah, bilamana dia sendiri tidak taat kepada Kristus.  Dia haruslah di bawah perintah Kristus supaya ia boleh mengibaratkan perhubungan Kristus kepada jemaat.  Kalau ia seorang yang kasar, tak senonoh, galak, menyombongkan diri, bengis dan sombong, dan penganiaya, janganlah ia berkata bahwa suami itulah kepala istri, dan istri harus tunduk kepadanya dalam segala hal; karena ia bukanlah Tuhan, ia bukanlah suami arti yang benar dari perkataan itu....

Para suami harus mempelajari teladan itu dan berusaha supaya mengetahui apakah yang dimaksudkan oleh lambang yang diajarkan dalam buku Efesus, perhubungan yang dipelihara Kristus dengan jemaat.  Suami haruslah sebagai seorang juruselamat dalam keluarganya.  Dapatkah dia berdiri dalam keagungannya sebagai seorang laki-laki, dan selalu berusaha meninggikan istri dan anak-anaknya, sebagaimana yang ditetapkan Allah?  Apakah dia meniupkan suasana murni dan manis?  Bukankah seharusnya dia mempertumbuhkan dengan rajin cinta kepada Kristus, menjadikan itu menjadi prinsip yang kekal dalam rumah tangganya, sementara dia menuntut haknya sebagai pemegang kuasa?

Biarlah setiap suami dan bapa memahami perkataan Kristus itu, bukan dengan cara berat sebelah, yang nampaknya hanya menguatkan ketaatan istri kepada suaminya, akan tetapi dalam terang salib di Golgota, mempelajari tentang kedudukannya sendiri dalam lingkungan keluarga.  "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri-Nya baginya untuk menguduskannya, sesudah Ia menyucikannya dengan pemandiannya dengan air dan firman."  Tuhan Yesus menyerahkan diri-Nya sehingga mati di atas salib supaya Ia dapat menyucikan dan memeliharakan kita semua dari segala dosa dan dari kecemaran oleh kuasa Roh Kudus. 6

Diperlukan Kesabaran Bersama

 

Kita harus mempunyai Roh Allah, jikalau tidak sudah tentu kita tidak memperoleh kerukunan dalam rumah tangga.  Sang istri, kalau ada Roh Kristus padanya akan berhati-hati dalam perkataannya; ia akan mengendalikan rohnya, ia akan taat, namun ia tidak merasa bahwa ialah seorang budak, melainkan sebagai seorang sahabat kepada suaminya.  Kalau si suami adalah seorang hamba Allah, ia tidak akan menjadi tuan terhadap istrinya; ia tidak akan berbuat sesukanya dan tidak menuntut dengan paksa.  Tidak dapat kita menghargakan cinta kasih rumah tangga dengan terlalu ketat penjagaan, karena rumah tangga itu adalah suatu teladan surga, kalau Roh Tuhan berdiam di sana....Kalau seorang ada bersalah, yang lain harus melatih kesabaran sama seperti Kristus dan tidak menjauhkan diri dengan hati yang membeku. 7     

Janganlah suami maupun istri memaksakan kuasa lalimnya terhadap satu dengan yang lain.  Jangan coba memaksakan kesukaan hatimu terhadap satu dengan yang lain.  Kamu tidak dapat lakukan ini dan terus memelihara cinta terhadap satu sama lain.  Hendaklah kamu manis budi, sabar, menahan diri, hormat menghormati dan sopan santun.  Oleh kasih karunia Allah semoga kamu berhasil membahagiakan satu dengan yang lain, sebagaimana kamu telah berjanji hendak melakukan yang demikian dalam sumpah perkawinan itu. 8

Biarlah Masing-masing Menyerah dengan Murah Hati

 

Dalam hidup perkawinan kadang-kadang para pria dan wanita berlaku seperti anak-anak nakal yang tidak berdisiplin.  Si suami mau melakukan yang ini, dan sang istri mau melakukan yang itu, dan tidak ada seorang pun yang mau mengalah.  Keadaan yang demikian hanya membawa kesusahan yang sangat besar.  Baik suami maupun isti harus rela meninggalkan kemauan atau pemikirannya.  Tidak mungkin ada kebahagaan sementara keduanya berkeras hati dalam melakukan sebagaimana mereka sukai. 9

Kecuali para pria dan wanita belajar dari Kristus, yaitu kelemahlembutan dan kerendahan hati-Nya, mereka akan menyatakan dorongan hatinya, roh yang tidak masuk akal dan sering sama seperti anak-anak.  Kehendak hati yang keras, dan tidak berdisiplin akan berusaha untuk memerintah.  Orang-orang yang demikian perlu mempelajari perkataan Rasul Paulus:  "Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak.  Sekarang sesudah aku menjdi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. 10

 

Memperbaiki Kesukaran Keluarga

Adalah suatu pekerjaan yang sulit untuk memperbaiki kesukaran keluarga, meskipun suami dan istri berusaha hendak mengadakan penyelesaian yang adil dan benar berhubungan dengan segala kewajiban mereka yang beraneka ragam, kalu saja mereka telah gagal untuk menyerahkan hati kepada Allah.  Bagaimanakah cara suami dan istri membagi perhatian dalam kehidupan mereka sebagai suami istri dan terus memeliharakan pegangan cinta kasih yang kuat terhadap satu dengan yang lain?  Mereka harus mempunyai perhatian yang bulat dalam segala sesuatu membangun rumah tangga mereka, kalau sang istri adalah seorang Kristen, akan memperoleh perhatian yang mendalam terhadap suami segagai temannya; karena suami harus berdiri sebagai kepala rumah tangga. 11

Nasihat kepada Keluarga yang Tidak Rukun

Rohmu adalah salah.  Apabila engkau mengambil keputusan, engkau tidak mempertimbangkan masalah itu dengan baik, apa akibat mempertahankan pemandanganmu itu dan dengan cara bebas engkau mengkaitkan itu dalam permintaan doamu, dalam percakapanmu, sedangkan engkau mengetahui bahwa istrimu tidak mempunyai pandangan yang sama dengan engkau.  Gantinya menghormati segala perasaan istrimu dan dengan murah hati menghindarkannya, sebagai seorang pria yang berbudi segala persoalan yang mungkin ada perbedaan pendapat dengan istri, akan dapat dibicarakan bersama, tidak perlu menunjukkan kedegilan dan tidak bersamaan pendapat, tanpa memikirkan siapa yang ada di sekelilingmu.  Kamu telah merasakan bahwa orang-orang lain tidak mempunyai hak untuk mencampuri segala sesuatu yang berbeda dengan pendapat kamu berdua.  Buah-buah yang demikian tidak akan bertumbuh di atas pohon Kristen. 12

Hai saudaraku pria dan wanita, bukalah pintu hatimu untuk menerima Tuhan Yesus.  Undanglah dia masuk ke dalam bait suci hatimu.  Bantulah satu dengan yang lain untuk mengalahkan segala rintangan yang menyelusup ke dalam hidup perkawinan suami istri.  Kamu akan mempunyai peperangan yang hebat untuk mengalahkan musuhmu si Iblis itu, maka jikalau kamu mengharapkan Allah untuk menolong kamu dalam peperangan ini, kamu berdua harus bersatu dalam mengambil keputusan untuk mengalahkannya, tutup bibirmu rapat-rapat supaya jangan membicarakan sesuatu perkataan tentang kesalahan, meskipun kamu harus berdoa dengan bertelut serta berseru dengan kuat-kuat.  "Ya Tuhan, hardiklah musuh jiwaku." 13  

Bila Kristus Berada di Dalam Setiap Hati akan Membawa Persatuan

 

alau kehendak Allah dipenuhi, suami dan istri akan menghormati satu dengan yang lain dan mempertumbuhkan cinta kasih dan kepercayaan. Segala sesuatu yang akan mencemarkan perdamaian dan persatuan keluarga harus dibuang dengan tegas, dan kemurahan hati dan cinta kasih harus dipelihara.  Dia yang mengatakan Roh kelemahlembutan, panjang sabar, dan kasih, akan mendapat Roh yang sama akan dibayangkan.  Di mana Roh Allah berkerajaan di sana akan ada pembicaraan tentang ketidak pantasan dalam kehidupan suami istri.  Jikalau Kristus dengan sungguh-sungguh dibentuk di dalam hati sebagai suatu pengharapan akan kemuliaan, akan ada persatuan dan cinta kasih dalam rumah tangga.  Kristus yang berdian dalam hati istri akan mendapat persetujuan dengan adanya Kristus yang berdiam di hati suami.  Mereka akan bergumul bersama-sama untuk memperoleh tempat kediaman yang telah disediakan Kristus ketika kepergian-Nya menyediakan bagi semua orang yang mengasihi Dia. 14 

Oleh: Ellen White

-----------

Singkatan

1  Manuscript 17, 1891

2  Manuscript 36, 1899

3  TC, vol. 7, 46

4  PP, p. 58, 59

5  Letter 18, 1891

6  Manuscript 17, 1891

7  Letter 18, 1891

8  MH, p. 361

9  Manuscript 31, 1911

10 Letter 55, 1902

11 Manuscript 31, 1911

12 TC, vol. 2, p. 418

13 Letter 105, 1893

14 Signs of The Times, Nov. 14, 18

Artikel Terkait:

1. 5 ALASAN KITA TIDAK BERHAK MENILAI DAN MENGHAKIMI HIDUP ORAN

5

[AkhirZaman.org] Manusia hidup di muka bumi untuk sawang-sinawang, saling 'memandang' dan introspeksi. Tetapi bukan berarti kita memiliki hak untuk berkomentar, menilai, apa lagi menghakimi tindak-tanduk manusia lain. ...
145 hari yang lalu | Selengkapnya »

2. KUNCI PERNIKAHAN BAHAGIA

Kunci

[AkhirZaman.org] Sebagaimana yang mungkin sudah Anda ketahui, hampir 50 % dari pernikahan di zaman sekarang berakhir dengan perceraian, meninggalkan pasangan yang sakit hati dan anak-anak yang kehilangan pegangan. ...
150 hari yang lalu | Selengkapnya »

3. HOMOSEKSUALITAS

Homoseksualitas

[AkhirZaman.org] Ketidakmurnian Sodom. Aduh, betapa menjengkelkan bagi Allah kurangnya usaha yang dilakukan oleh mereka yang mengaku hamba Allah untuk memurnikan sidang-Nya, usaha yang nampaknya dilakukan dengan sambil lalu saja, tak bersemangat dan tidak menyatakan Roh Kristus. ...
160 hari yang lalu | Selengkapnya »

4. PERLAKUAN TERHADAP PIKIRAN DAN ANJURAN YANG TIDAK MURNI

Perlakuan

Perlu Kejernihan Pandangan Mata Rohani. [AkhirZaman.org] Belum pernah ada zaman seperti sekarang ini di mana pria dan wanita Kristen dari segala lapisan memerlukan pandangan mata rohani yang jernih. Tidaklah aman mengalihkan pandangan dari Kristus untuk sesaat pun. ...
166 hari yang lalu | Selengkapnya »

5. MENGABAIKAN HUKUM KETUJUH

Mengabaikan

Hukum Allah Jalan Kebahagiaan. [AkhirZaman.org] Sebelum dunia dibinasakan oleh air bah pada zaman Nuh, penduduk dunia hidup dalam kebejatan. Segala jenis dosa dan kejahatanlah yang mereka lakukan. ...
180 hari yang lalu | Selengkapnya »

6. DOSA DALAM KELAKUAN YANG TIDAK SENONOH

Dosa

Penyelamatan Dari Dosa Dan Kenajisan. [AkhirZaman.org] Apabila hukum Allah tertulis dalam hati maka itu akan nampak dalam kehidupan yang murni dan suci. Hukum-hukum Allah bukanlah huruf-huruf yang mati. ...
185 hari yang lalu | Selengkapnya »

7. PERPISAHAN DAN ALASAN PERCERAIAN

PERPISAHAN

PerpisahanSeorang Istri Yang Dikuasai Setan.[AkhirZaman.org] Saudara D yang terhormat: Saya harap perubahan yang nampak dalam diri istrimu pada waktu pertemuan di Chicago akan berlangsung terus dan saya sangat bersyukur kepada Bapa kita yang di surga ketika saya mendengar ...
190 hari yang lalu | Selengkapnya »

8. TEMAN HIDUP YANG SENGAJA DIBUAT CACAT

TEMAN

Nasihat Untuk Walter dan Laura (Janji Pernikahan Yang Mengikat)[AkhirZaman.org] Tanggal 9 Januari 1888, saya mengadakan wawancara dengan saudara Walter C. Permohonannya yang sungguh-sungguh telah berhasil membujuk saya untuk pergi bersama-sama ke St. Helena untuk berbicara dengan istrinya.... ...
194 hari yang lalu | Selengkapnya »

9. MENIKAH DENGAN YANG TIDAK SEIMAN

MENIKAH

Kelakuan Teman Hidup Kristen (Tidak Ada Pikiran Untuk Bercerai)[AkhirZaman.org] Ditinjau dari sudut pandang hukum-hukum Tuhan, jika sang istri adalah seorang yang tidak seiman dengan suami dan bersifat menentang, suaminya yang beriman tidak boleh menceraikannya hanya berdasarkan hal tersebut sebagai alasan. ...
198 hari yang lalu | Selengkapnya »

10. PERNIKAHAN JANDA DENGAN DUDA

Pernikahan

Pernikahan Dalam Usia Lanjut Yang Membawa Kebaikan. [AkhirZaman.org] Saudara Hare yang terhormat: Menjawab surat saudara yang pertama saya terima, saya tidak mempunyai penjelasan mengenai hal yang menjadi perhatian saudara. ...
213 hari yang lalu | Selengkapnya »

Artikel Lainnya

IMAGE
SEJARAH NATAL
[AkhirZaman.org] Perintah untuk mengadakan perayaan Natal tidak terdapat di...
Read More...
IMAGE
Asal Usul Paskah
[AkhirZaman.org] Musim semi merupakan musim yang terbaik sepanjang tahun...
Read More...
IMAGE
Dibalik Cerita Dongeng
[AkhirZaman.org] Warisan kerohanian Maewyn Succat cukup ironis tetapi juga...
Read More...
IMAGE
Fakta Mengejutkan Tentang...
[AkhirZaman.org] Setiap tahun pada tanggal 14 Februari, tak terhitung jutaan...
Read More...
IMAGE
Semua Orang Sedang Diuji
[AkhirZaman.org] Allah menuntut umat Nya supaya membersihkan diri mereka dari...
Read More...
IMAGE
Apakah Makan Nasi Itu Seh...
[AkhirZaman.org] Mungkin ada dari anda yang bertanya tanya; “Bila saya...
Read More...
IMAGE
10 LANGKAH KESEHATAN (Bag...
1. Mengkonsumsi Banyak Air Putih (air mineral). [AkhirZaman.org] Mengkonsumsi...
Read More...
IMAGE
Perhatikan Kode Stiker di...
[AkhirZaman.org] Pernahkah anda berpikir jika stiker yang ada di buah-buahan...
Read More...
IMAGE
Osteoporosis (Pengeroposa...
[AkhirZaman.org] Osteoporosis adalah kondisi menurunnya kepadatan tulang...
Read More...
IMAGE
Jenis-jenis Penyakit dan ...
Adenoids (Membesarnya hulu kerongkongan ) [AkhirZaman.org] Adenoids terdiri...
Read More...
IMAGE
[RH] HINDARKAN PERDEBATAN...
Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh,...
Read More...
IMAGE
[RH] DIRI HARUS MATI
Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa...
Read More...
IMAGE
[RH] PANDANG TERUS KE ATA...
Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita,...
Read More...
IMAGE
[RH] KEHIDUPAN YANG SENAN...
Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki...
Read More...
IMAGE
BERANI DI DALAM TUHAN
Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang...
Read More...
IMAGE
HRW (Human Rights Watch) ...
[AkhirZaman.org] Catatan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, tentang...
Read More...
IMAGE
Badai Terjang Belanda, Pe...
[AkhirZaman.org] Tiga orang tewas di Belanda, kemarin, akibat badai yang juga...
Read More...
IMAGE
Bill Gates Lunasi Utang N...
[AkhirZaman.org] Miliarder Amerika Serikat (AS) Bill Gates kembali menunjukkan...
Read More...
IMAGE
Tidak Menggunakan Nama Re...
[AkhirZaman.org] Korea Utara (Korut) menyebut tingkah laku Amerika Serikat (AS)...
Read More...
IMAGE
Trump Tuding Rusia Bantu ...
[AkhirZaman.org] Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, menuding Rusia...
Read More...
IMAGE
WARISAN ORANG-ORANG KUDUS...
Penghormatan Kepada lbu-Ibu yang Setia[AkhirZaman.org] Pada waktu penghakiman...
Read More...
IMAGE
WARISAN ORANG-ORANG KUDUS...
Bunga-Bunga, Buah-Buahan, dan Satwa[AkhirZaman.org] Saya melihat padang yang...
Read More...
IMAGE
WARISAN ORANG-ORANG KUDUS...
Hadiah dari Tuhan [AkhirZaman.org] Kristus, hanya Kristus dan...
Read More...
IMAGE
KEMBALINYA KRISTUS (2)
Dari Gua-Gua dan Lubang-Lubang dan Penjara-Penjara[AkhirZaman.org] Di dalam...
Read More...
IMAGE
KEMBALINYA KRISTUS (1)
Tujuh Malapetaka dan Kebangkitan lstimewa[AkhirZaman.org] Terjadi suatu gempa...
Read More...

Data Kunjungan

017230633
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu Lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua
13518
4822
78118
81804
223941
16583202
17230633

IP Anda: 54.234.0.2
Tanggal: 2018-01-19 16:15:37

Online Saat Ini

We have 281 guests and no members online